Opći uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07) te Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (144/12, 14/14, 32/19), Ocelot nekretnine, agencija za nekretnine sa sjedištem u Zagrebu, Mlinovi 50, (u daljnjem tekstu: Ocelot nekretnine) određuje sljedeće:

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet uređenja

Članak 1.

Ovim se Općim uvjetima poslovanja navode uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina agencije za nekretnine Ocelot nekretnine, kao i s istom agencijom povezano sklapanje ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, opći uvjeti poslovanja, prava i obveze posrednika odnosno agenata u prometu nekretnina i nalogodavaca, te posrednička naknada.

Značenje izraza sadržanih u Općim uvjetima poslovanja

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeća značenja:
1. Posrednik u prometu nekretnina je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske, te koji posjeduje administrativno-tehnička i informatička rješenja, poslovne kontakte i znanja i iskustva za uspješnu realizaciju svojih obveza iz ugovora o poslovnoj suradnji.
2. Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina, koji vodi HGK.
3. Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
4. Nalogodavac je fizička ili pravna, domaća ili strana osoba koja s Ocelot nekretnine sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
5. Treća osoba je osoba koju Ocelot nekretnine nastoje povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

II. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA

Osiguranje od odgovornosti za štetu

Članak 3.

1. Ocelot nekretnine kao ovlašteni posrednik u prometu nekretnina dužan je kod osiguravatelja u Republici Hrvatskoj osigurati i obnavljati osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi nalogodavcu ili trećim osobama mogle prouzročiti obavljanjem posredovanja.
2. Za štetu koju bi posrednik – Ocelot nekretnine mogle prouzročiti obavljanjem posredovanja najniža osigurana svota ne može biti manja od 200.000,00 kuna po jednome štetnom događaju, odnosno 600.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i upis u Registar

Članak 4.

1. Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina podnosi se nadležnom Ministarstvu.
2. Ako Ministarstvo utvrdi da su ispunjeni svi potrebni uvjeti, donijet će rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.
3. HGK će po primitku istog rješenja najkasnije u roku od 15 dana izvršiti upis posrednika u Registar posrednika u prometu nekretnina.
4. Posrednik koji je ispunio sve uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, dužan je jednom godišnje Hrvatskoj gospodarskoj komori dostaviti dokumentaciju iz koje proizlazi da nisu prestali postojati zakonski uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina (temeljni akt društva, društveni ugovor ili statut, odnosno obrtnica, ugovor o radu s ovlaštenim agentom te ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravajućim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika).

III. UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA I OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Članak 5.

1. Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Ocelot nekretnine se obvezuju da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenog prava na nekretnini (valjanog kupoprodajnog ugovora), a nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti ugovorenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
2. Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se u pisanom obliku i na određeno vrijeme.
3. Ocelot nekretnine u okviru svoje registrirane djelatnosti imaju pravo sklopiti ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji s Ugovornim partnerima, a uzevši u obzir da Ocelot nekretnine i Ugovorni partneri obavljaju istovjetnu djelatnost koju pružaju na tržištu Republike Hrvatske i država članica Europske unije, slijedom čega postoji zajednički interes i volja za realizacijom poslovno-tehničke suradnje na način i pod uvjetima definiranim navedenim ugovorom.
4. Ocelot nekretnine dužne su omogućiti Nalogodavcu pravovremenu informaciju s kojim su ugovornim partnerima u poslovnoj suradnji.

Prestanak ugovora o posredovanju

Članak 6.

Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje vrijediti istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano, ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

Opći uvjeti poslovanja

Članak 7.

Opći uvjeti poslovanja moraju za svaku vrstu posredovanja sadržavati osobito:
– određeni opis pojedinih poslova koje je posrednik obvezan obaviti pri obavljanju pojedinih radnji,
– visinu posredničke naknade i određeni opis poslova koji su obuhvaćeni tim plaćanjem, a koji obvezatno obuhvaćaju povezivanje nalogodavca i treće osobe i provjeravanje stanja nekretnina, potrebne pregovore i pripremne radnje za sklapanje pravnoga posla,
– vrstu i visinu troškova, ako posrednik u dogovoru s nalogodavcem obavlja za njega i druge radnje ili dodatne usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.

IV. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Pažnja u pravnome prometu

Članak 8.

Ocelot nekretnine kao posrednik u obavljanju poslova posredovanja, odnosno drugih radnja u vezi s poslom koji je predmet posredovanja mora postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

Oglašavanje

Članak 9.

Ocelot nekretnine kao posrednik su obvezane prilikom oglašavanja u sredstvima javnoga priopćavanja, odnosno drugim pisanim i elektroničkim medijima, u prostorijama posrednika ili na drugim mjestima gdje je dopušteno oglašavanje u svezi s nekretninom koja je predmet poslovanja, objaviti svoju tvrtku.

Obveze posrednika

Članak 10.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama Ocelot nekretnine se obvezuju obavljati osobito sljedeće:
1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla,
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja i prezentacije nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja kupoprodajnog ugovora,
7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Obveza nalogodavca

Članak 11.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
1. obavijestiti Ocelot nekretnine o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati agentu-posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora,
2. dati agentu-posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
3. osigurati agentu-posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledavanje nekretnine,
4. obavijestiti agenta-posrednika o svim bitnim podatcima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
5. ako je to izričito ugovoreno naknaditi agenciji za nekretnine troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
6. obavijestiti Ocelot nekretnine pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio agenta-posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini,
7. po zaključenom predugovoru ili ugovoru isplatiti na račun Ocelot nekretnine agencijsku proviziju odnosno posredničku naknadu sukladno odredbama ugovora o posredovanju.

Anonimni nalogodavac

Članak 12.

Posrednik koji poslove posredovanja obavlja za nalogodavca koji želi ostati nepoznat nema obvezu prema trećoj osobi, koja bi s nalogodavcem željela sklopiti pravni posao, otkriti identitet nalogodavca sve do sklapanja pravnoga posla.

V. POSREDNIČKA NAKNADA

Pravo na posredničku naknadu

Članak 13.

1. Ocelot nekretnine stječu pravo na posredničku naknadu odnosno agencijsku proviziju nakon sklapanja predugovora odnosno kupoprodajnog ugovora za posredovani pravni posao i primljenog avansa odnosno cjelokupne kupoprodajne cijene.
2. Visina posredničke naknade slobodno se određuje odgovarajućim ugovorom sklopljenim sa nalogodavcem, a može se razlikovati ovisno o vrstama posla: kupnja, prodaja, zamjena, zakup i najam.

VI. STRUČNI ISPIT

Stručna osposobljenost

Članak 14.

Agencija za nekretnine kao posrednik ima najmanje jednu zaposlenu osobu agenta ili direktora koji je stručno osposobljen za posredovanje u prometu nekretnina, te ima položen stručni ispit za posrednika u prometu nekretnina.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

1. Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od dana njihova donošenja i objavljivanja na web stranicama ocelot-nekretnine.hr.
2. Na sve slučajeve koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja primjenjuju se odredbe odgovarajućih ugovora sklopljenih s nalogodavcima.
3. Eventualne sporove rješavat će stvarno nadležan sud u Zagrebu.